Październik 28 2016 02:38:44
NSZZ SOLIDARNOSC Pracowników Cywilnych Policji
Strona Główna Artykuły Download Forum Linki Kategorie Newsów
 
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Download
FAQ
Forum
Linki
Kategorie Newsów
Kontakt
STATUT
Szukaj
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 13
Najnowszy Użytkownik: CherylEn
Podpisanie Porozumienia ze Związkami
Newsy

Zamieszczam zdjęcia z sierpniowego sotkania z Komendantem Głównym na którym podpisano porozumienie o współpracy ze Związkami Zawodowymi.

spotkanie 1

spotkanie 2

spotkanie 3

spotkanie 4

spotkanie 5

spotkanie 6

 

IBIS 33(232) 19 sierpnia 2015
Newsy

 IBIS 33(232) 19 sierpnia 2015

Przesyłamy Państwu najnowszy numer IBIS. Jednocześnie przepraszamy za przesłanie 31 numeru IBIS-a, co spowodowane było problemami technicznymi z programem pocztowym.

W najnowszym numerze IBIS znajdą Państwo relacje z odsłonięcia pomnika Anny Walentynowicz, działaczki WZZ i NSZZ „S”, której zwolnienie z pracy stało się iskrą wywołującą strajk w 1980 roku. A także:

 •  Kto zwyciężył w Maratonie Solidarności
 • Znaczenie relikwii naszego patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki
 • Aktualność sierpniowych postulatów
 • Czy jest szansa na zapytanie społeczeństwa o ważne kwestie wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego sześciolatków, prywatyzacji Lasów Państwowych.

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

Lipcowe Spotkanie w KGP
Newsy

Poniżej zamieszczam zdjęcie z lipcowego spotkania Związków Zawodowych z Komendantem Głównym Policji

gen. insp. Krzysztofem Gajewskim.

spotkanie KGP

 

IBIS 31(230) 5 sierpnia 2015
Newsy

IBIS 31(230) 5 sierpnia 2015

W aktualnym „IBiS-ie” piszemy m.in. o: 

 • powstaniu Rady Dialogu Społecznego
 • pikiecie pracowników gospodarki wodnej w Gdańsku 8 sierpnia
 • sukcesie „Solidarności” w Sanepidzie
 • sytuacji pracowników i związkowców w Biedronce
 • obowiązkach pracodawców w czasie upałów

 

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

Przed zbliżającą się rocznicą Sierpnia ’80 TV Solidarność Gdańsk poleca
pieśń Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu zespołu Contra Mundum.

 

Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych
Newsy

Warszawa, dn. 20.07.2015 r.

Protokół z posiedzenia

Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych w dniu 6 lipca 2015 r.

Pierwsze    posiedzenie    Forum    Dialogu    Społecznego    przy    Ministrze    Spraw Wewnętrznych odbyło się 6 lipca br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

 

W spotkaniu wzięli udział wszyscy zaproszeni goście - członkowie Forum (kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, komendanci główni Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Szef Biura Ochrony Rządu z osobami wyznaczonymi przez siebie, Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych do Spraw Równego Traktowania w Służbach Mundurowych Podległych albo Nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, dyrektorzy departamentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz przedstawiciele związków zawodowych: NSZZ Policjantów, NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Związku Zawodowego Strażaków „Florian", Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność", NSZZ Pracowników Pożarnictwa, NSZZ Pracowników Policji, Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA, Związku Zawodowego Pracowników Policji, NZZ Policji w Katowicach, NSZZ „Solidarność" Pracowników Cywilnych Policji, a także osoby spoza Forum - zaproszone przez Przewodniczącą - Panią Teresę Piotrowską, Ministra Spraw Wewnętrznych: Pan Wojciech Hajduk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z przedstawicielami resortu sprawiedliwości, Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Szef Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Lista obecności stanowi załącznik protokołu.

Przewodnicząca Forum, Pani Minister Teresa Piotrowską przywitała zebranych gości, jednocześnie wyrażając nadzieję na owocną współpracę oraz przedstawiając podnoszone zagadnienia Forum Dialogu Społecznego.

Spotkanie przewidywało następujący porządek:

 1. Przyjęcie regulaminu.
 2. Omówienie zmian w zakresie dodatków funkcjonariuszy za wysługę lat.
  1. Włączenie od l stycznia 2015 r. 145 zł do wynagrodzeń pracowników cywilnych
   formacji -zgodnie z dezyderatem Komisji Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2014 r.
  2. Dyskusja   na  temat  potrzeby  opracowania   i   wdrożenia   programów  społeczno - edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa oraz budowania pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy.
  3. Propozycje strony związkowej w zakresie tematów pilnych do przeanalizowania
   w ramach grup roboczych.

Pan Grzegorz Nems, Przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, zwrócił się z prośbą o dodanie do agendy punktu dotyczącego rozpatrzenia postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych:

-     Podwyżek płac funkcjonariuszy służb mundurowych do końca obecnej kadencji
parlamentu i rządu zgodnie z obietnicą premiera Donalda Tuska z roku 2011;
-     Wdrożenia nowego programu modernizacji służb mundurowych uwzględniającego
istotny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych;
-     Waloryzacji płac funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych od stycznia 2016
roku.

Przewodnicząca Forum, pani Minister Teresa Piotrowska przychyliła się do przedmiotowego wniosku, uwzględniając powyższe zagadnienie w agendzie jako punkt piąty.

Regulamin prac Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych został przyjęty z dwoma poprawkami:

-       §   2   ust.   l   Regulaminu   uzyskał  następujące  brzmienie:  „Forum  zbiera  się  na posiedzeniach, co najmniej raz na kwartał";

-      § 2 ust. 3 Regulaminu uzyskał następujące brzmienie: Posiedzeniami Forum kieruje
przewodniczący albo wyznaczony przez przewodniczącego członek - przedstawiciel
kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewn
ętrznych, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2
lit. A-c zarządzenia".

Regulamin prac Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych stanowi załącznik protokołu.

Drugi punkt agendy poświęcony był Omówieniu zmian w zakresie dodatków funkcjonariuszy za wysługę lat. Pan Władysław Budzeń, Dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych poinformował, że nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej regulująca powyższe kwestie została skierowana do podpisu Prezydenta RP. Dodał jednocześnie, że nowe przepisy dotyczące dodatków obowiązują już w pozostałych służbach resortu spraw wewnętrznych.

W poszczególnych formacjach dodatki stażowe otrzymało:

-      łącznie 23 670 funkcjonariuszy Policji, na kwotę w sumie ok. 21 min zł rocznie
(średnio kwota podwyżki wyniosła 74 zł);

-      łącznie 2 080 funkcjonariuszy Straży Granicznej, na kwotę w sumie l min 700 000 zł
rocznie {średnio kwota podwyżki wyniosła 68 zł);

-      łącznie 648 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, na kwotę 300 tyś. zł rocznie
(średnio kwota podwyżki wyniosła 39 zł);

W Państwowej Straży pożarnej zgodnie z założeniami zmiany obejmą ok. 8 700 strażaków, na kwotę 8 min 300 000 zł rocznie (średnio kwota podwyżki wyniesie 80 zł).     

Pan Robert Osmycki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność" wyraził zaniepokojenie faktem, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, a szczególnie komendy powiatowe nie posiadają odpowiednich środków calem pokrycia zobowiązań wynikających z wprowadzenia nowelizacji ustawy o PSP.

Pan Władysław Budzeń, Dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wskazał, że analiza dokonana przez Komendę Główną PSP pokazała, iż istnieje zapewnienie finansowania zwiększonego dodatku za wysługę lat z funduszu uposażeń. Pan Dyrektor dodał ponadto, że w pozostałych formacjach resortu spraw wewnętrznych zwiększony dodatek za wysługę lat finansowany jest również z wakatów. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wskazał, że z analizy Komendy Głównej PSP wynika, iż PSP jest w stanie zapewnić wypłatę ekwiwalentu dla wszystkich strażaków.

Kolejnym punktem agendy było Włączenie od l stycznia 2015 r. 145 zł do wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji - zgodnie z dezyderatem Komisji Spraw Wewnętrznych z dnia 7 maja 2014 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pana Władysława Budzenia, Dyrektora Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, 29 390 pracownikom cywilnym formacji resortu spraw wewnętrznych włączono od l stycznia br. na stałe do wynagrodzenie kwotą 145 zł, w tym:

-    24 124 pracownikom cywilnym Policji;

-      1 668 pracownikom cywilnym PSP;

-      3 316 pracownikom cywilnym SG;

-      282 pracownikom cywilnym BÓR.

Kolejny punkt agendy dotyczył Dyskusji na temat potrzeby opracowania i wdrożenia programów społeczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa oraz budowania pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy. Temat został przedstawiony przez Pana insp. Tomasz Szankina, Zastępcę Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji, który podkreślał konieczność wzmocnienia dobrego wizerunku Policji oraz upowszechnienia tradycji i historii Policji.

W tym celu wskazał na trzy istotne zagadnienia tj.:

-      Politykę informacyjną;

-      Promocję działań lokalnych, które wspierają poczucie bezpieczeństwa;

-      Tworzenie polityki wizerunkowej Policji.

Pan inspektor Szankin poinformował o licznych działaniach profilaktycznych podjętych przez Policję, w tym m.in. PAT i konferencję nt. etyki zawodowej, rolę miesięcznika „Policja 997", strony internetowej www.policia.pl. budowanie sieci koordynatorów ds. komunikacji wewnętrznej na poziomie komend wojewódzkich.

Głos w dyskusji zabrał również Pan Józef Partyka, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, który wskazał propozycję dodania do ustawy o Policji zapisu chroniącego funkcjonariuszy w sytuacji pomówienia.

 Następnie głos w sprawie planowanego wzrostu uposażeń/wynagrodzeń w resorcie spraw wewnętrznych zabrał Pan Grzegorz Karpiński, Sekretarz Stanu w MSW. Pan Minister zwrócił uwagę, że pomimo zamrożenia wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, Rada Ministrów wyraziła zgodę na zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy z tytułu wysługi lat. Minister Karpiński poinformował, że 9 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła założenia do przyszłorocznego budżetu, w którym planuje się przeznaczyć kwotę ok. 2 mld zł dla tych grup pracowniczych, które co do zasady nie były objęte podwyżkami wynagrodzeń w poprzednich latach. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostaną włączeni do tej grupy. Dysponenci otrzymają na ten cel dodatkowe środki finansowe. Pan Minister poinformował również, iż prawdopodobnie zwiększenie uposażeń/wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zostanie zróżnicowane w taki sposób, żeby pracownicy cywilny otrzymali wyższy wzrost wynagrodzenia niż funkcjonariusze. Jednocześnie Pan Minister zastrzegł, iż szczegółowe informacje w tym zakresie będą mogły zostać przekazane dopiero za kilka tygodni, kiedy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych otrzyma informacje o limitach wydatków na rok 2016.

Na zakończenie Pan Minister Karpiński wskazał, że Minister Finansów przydzielanie podwyżek zaczął właśnie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Przewodnicząca, Pani Minister Teresa Piotrowska wskazała, iż wolą MSW jest także kontynuacja programu modernizacji służb w kolejnych latach. W kontekście kontynuowanych inwestycji konieczne jest ich finansowanie przynajmniej na poziomie roku poprzedniego.

Następnie głos zabrał Pan Jarosław Ćmiel, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, prosząc o uszczegółowianie w zakresie uwzględnienia w podwyżkach w 2016 r. również służb podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Pan Wojciech Hajduk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości zapewnił, że żadna ze służba nie będzie pominięta.

Ostatni punkt agendy poświęcony był Propozycji strony związkowej w zakresie tematów pilnych do przeanalizowania w ramach grup roboczych.

Przewodnicząca, Pani Minister Teresa Piotrowska przychyliła się do wniosku Pana Grzegorza Nemsa, Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, aby grupy robocze były możliwie niewielkie. Pani Minister wskazywała na konieczność zachowania ich otwartości i możliwości dołączania do grup nowych członków. Pani Minister zwróciła uwagę, aby osoby, które zgłaszają potrzebę utworzenia grupy roboczej były jej koordynatorami i zgłosiły pisemnie osoby do pracy w grupach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaproponuje swoich przedstawicieli.

Zgodnie z ustaleniami Forum zostały utworzone następujące grupy robocze ds.:     

 1. Opracowania    i    wdrożenia    programów   społeczno-edukacyjnych    w    zakresie bezpieczeństwa   oraz   budowania   pozytywnego   wizerunku   funkcjonariuszy - koordynator Pan Józef Partyka, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.
 2. Wypracowania   zasad   wypłaty   należności   za   ubezpieczenia   społeczne   byłym funkcjonariuszom bez uprawnień emerytalnych - koordynator Pan Robert Osmycki, Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność".
 3.  Podsumowania   działania   ustawy   L-4   -   koordynator   Pan   Grzegorz   Nems, Przewodniczący    Zarządu     Głównego     Niezależnego  Samorządnego    Związku Zawodowego Policjantów.
 4. Nadgodzin   w   służbach   mundurowych   -   koordynator   Pan   Krzysztof  Oleksak, Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków „Florian".
 5. Statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach, a wykonujących takie same   zadania   jak   funkcjonariusze   -   koordynator   Pani   Małgorzata   Lewicka, Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji.

 W kontekście powyższego, Pani Minister Teresa Piotrowska zaproponowała udział Pani Małgorzacie Woźniak, Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej MSW w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w grupie roboczej ds. Opracowania i wdrożenia programów społeczno-edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa oraz budowania pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy, natomiast Pan Minister Grzegorz Karpiński zwrócił się z prośbą do Pani Edyty Szostak, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, o uwzględnienie Szefa Służby Cywilnej w pracach grupy roboczej ds. Statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach, a wykonujących takie same zadania jak funkcjonariusze.

 

MINISTER  SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Teresa PIOTROWSKA        

(podpis Przewodniczącego Forum)

 

Protokół sporządziła:

Joanna Faryna Wielowieyska, Starszy specjalista Biura Ministra MSW

Protokół akceptował:

Sekretarz Forum           

Jakub Bednarek

Pełnomocnik Ministra

ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi

Podwyżki dla podległych MSW służb od przyszłego roku
Newsy

http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/podwyzki-dla-podleglych-msw-sluzb-od,23,0,1864983.html

 

2015-07-23 10:39

Podwyżki dla podległych MSW służb od przyszłego roku

piotrowska

 

[fot: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)]

 

Szefowa MSW Teresa Piotrowska regularnie spotyka się ze związkowcami. Ostatnio na Forum Dialogu Społecznego MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. W ciągu najbliższych dni MSW przedstawi szefom służb i stronie związkowej podział środków przeznaczonych na podwyżki.

MSW stawia na dialog ze stroną związkową, dlatego minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska od momentu objęcia urzędu regularnie spotyka się ze związkowcami. Z inicjatywy szefowej MSW 6 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Forum Dialogu Społecznego. Podczas spotkania w MSW podjęto m.in. kwestię wypłaty dodatkowych środków pracownikom cywilnym służb. Po 145 zł otrzymało w sumie 29 tys. 390 pracowników cywilnych wszystkich formacji mundurowych podległych MSW. Na wniosek strony związkowej, podczas spotkań odbywających się raz na kwartał, poruszona zostanie także kwestia podwyżek płac funkcjonariuszy i pracowników cywilnych formacji. MSW zapewniło stronę związkową, że od stycznia 2016 r. podwyżkami zostaną objęci funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb mundurowych. W założeniach do przyszłorocznego budżetu zaplanowano kwotę około 2 mld zł również z przeznaczeniem na podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnętrznych.
Oznacza to, że w kwocie około 2 mld zł znajdą się środki także m.in. na podwyżki uposażeń dla służb mundurowych i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych formacji podległych MSW w 2016 r. W ciągu najbliższych dni MSW przedstawi szefom służb i stronie związkowej podział środków przeznaczonych na podwyżki. Przypominam, że funkcjonariusze służb podległych MSW dostali podwyżki w 2009 r. oraz w 2012 r. W roku 2012 funkcjonariusze Policji, SG, PSP i BOR (również żołnierze zawodowi) byli jedną z nielicznych grup, która otrzymała podwyżkę uposażeń wobec ,,zamrażania" wynagrodzeń w całej sferze budżetowej. MSW chce motywować i zachęcać funkcjonariuszy do dłuższego pozostawania w służbie. Dlatego od 2015 r. strażacy, policjanci, strażnicy graniczni i funkcjonariusze BOR otrzymali wyższe dodatki za wysługę lat. Funkcjonariusze, którzy dłużej pozostaną w służbie, dostaną wyższe dodatki. W samym 2015 r. MSW uruchomiło na ten cel środki finansowe w wysokości ponad 31 mln zł.

"Nie róbcie z nas żebraków"
Newsy

"Nie róbcie z nas żebraków"

"Walczymy o godne życie". Kilka tysięcy mundurowych protestowało w stolicy

protest_2015

 

/PAP/Marcin Obara /PAP

Wczoraj, 23 lipca (13:34)
Aktualizacja: Wczoraj, 23 lipca (14:52)

Strażacy, policjanci, strażnicy graniczni i przedstawiciele służby celnej protestowali dziś w Warszawie blokując fragment alej Ujazdowskich. "Powód to brak gwarancji podwyżki płac funkcjonariuszy służb mundurowych zadeklarowanej w 2011 roku. Miała być ona powtórzona pod koniec trwającej kadencji rządu" - mówili mundurowi. Ich główne postulaty to podwyżki i waloryzacja emerytur.

protest_2015_1

Michał Dobrołowicz /RMF FM


Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-walczymy-o-godne-zycie-kilka-tysiecy-mundurowych-protestowal,nId,1857761#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Dobrołowicz /RMF FM



Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-walczymy-o-godne-zycie-kilka-tysiecy-mundurowych-protestowal,nId,1857761#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

W proteście wzięły udział organizacje związkowe podległe trzem resortom: spraw wewnętrznych (policja, straż pożarna i straż graniczna oraz pracownicy BOR), sprawiedliwości (służba więzienna) oraz finansów (służba celna). Protestujący domagają się między innymi zrekompensowania kosztów inflacji za lata 2009-2015, stałej corocznej waloryzacji płac od roku 2016, nowej ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych oraz włączenia Służby Celnej do systemu emerytalnego służb mundurowych.


Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-walczymy-o-godne-zycie-kilka-tysiecy-mundurowych-protestowal,nId,1857761#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

IBIS 29 (228) 22 lipca 2015
Newsy
IBIS 29 (228) 22 lipca 2015
W najnowszym numerze IBIS relacjonujemy
1. Jak NSZZ „Solidarność” broni dokerów, którzy upomnieli się o prawa pracownicze w gdańskim terminalu DCT.
2. Do czego prowadzi przekształcenie szpitali i opieki onkologicznej w spółki prawa handlowego
3. Przypominamy pierwszą falę strajków w 1980 r., które poprzedziły Porozumienia sierpniowe.


Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Pikieta dokerów przed DCT Gdańsk SA, 21 lipca 2015 r.

 

Torben Seebold, drugi wiceprzewodniczący Sekcji Dokerów ITF

 

Wojewódzkie Obchody Święta Policji w Gdańsku
Newsy

17 lipca, w piątek, centrum Gdańska należało do policji. W związku ze świętem mogliśmy oglądać przemarsz funkcjonariuszy, a także specjalne pokazy antyterrorystyczne nad Motławą.

sp_6

pok_1

 

 

Obchody Święta Gdańskiej Policji rozpoczęła uroczysta Msza Święta o godz. 10 w Bazylice Mariackiej. Następnie policjanci wspólnie przemaszerowali od Dworu Artusa do Ołowianki, gdzie w trakcie uroczystej akademii otrzymali awanse i odznaczenia.

sp_2

sp_4

Po części oficjalnej przyszedł czas na małe widowisko. Gdańscy antyterroryści i funkcjonariusze Straży Granicznej zademonstrowali swoje umiejętności. W pokazie mogliśmy zobaczyć także specjalny helikopter, który na tę okazję przyleciał z Warszawy.

sp_3

sp_7

sp_5

 

 Źródło : http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/swieto-policji-w-gdansku-pokazy-antyterrorystyczne-nad,3455107,artgal,t,id,tm.html

IBIS 28 (227) 15 lipca 2015
Newsy

Pomóżmy dokerom! Zakładowa „S” w DCT Gdańsk prosi o obecność na pikiecie przed siedzibą firmy we wtorek 21 lipca o godz. 12 (Gdańsk, ul. Kontenerowa 7). Więcej w najnowszym „IBiS-ie”. Inne tematy to m.in.:

 •  Piąta rocznica śmierci ks. prałata Henryka Jankowskiego
 • Janusz Śniadek liderem PiS na Pomorzu
 • Konkurs ekologiczny
 • Pomysł na lato: Żuławy na rowerze.

 

 Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

IBIS 27(226) 8 lipca 2015
Newsy

IBIS 27(226) 8 lipca 2015

W Grecji społeczeństwo ponosi konsekwencje złych decyzji podjętych przez kolejne rządy w ostatnich latach.

To także konsekwencje likwidacji bądź wyprowadzenia przemysłu i oparcia gospodarki na usługach

– ocenia sytuację na południu Europy Krzysztof Dośla, przewodniczący gdańskiej „S”. Skąd my to znamy,

chciałoby się zapytać?

W najnowszym „IBiS-ie” piszemy także o:

 • sprzeciwie wobec zwolnienia dokerów w DCT Gdańsk,
 • zwolnieniu dyrektora Sanepidu po skardze „S”,
 • konkursie ekologicznym, w którym można wygrać cenne nagrody!.

 Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

 

Strona 10 z 33 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

karlita
28/06/2014 06:58
praca jest trudna, wymaga zaangazowania i sporej wiedzy ale zarobek skutecznie zniechęca do pracy. Nie ma żadnej formy motywacji, masakra!!! a wystarczyłoby naprawdę niewiele żeby żyło się nam lepiej

jareks
15/01/2014 16:16
DZIALALEM W ROZNYCH ZWIAZKACH,ALE TEN JEST NAJLEPSZY BO KONKRRETNIE ZALATWI SPRAWY ZWIAZANE PRACOWNIKOW I POMOZE A NIEKLAMIE-JAREKS

jareks
15/01/2014 16:10
WITAM-JEST NAS CORAZ WIECEJ -TYKO RAZEM COS OSIAGNIEMY -WIEC ZAPISUJCIE SIE BEDZIE NAS WIECEJ I NIE DAMY SIE.-JAREKS

adminsolidarnosc
07/06/2013 12:41
Dzięki. Zero mi się zjadło smiley

Jurek
06/06/2013 21:54
Bład zrzeszamy ponad 400 tysięcy członków.Pozdrawiam

Copyright © 2012

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie